Budget

2023/24 Budget

  Notice to Amend 2023-2024 Budget.pdf (24.2 KiB)

  2023-24 Budget (3.2 MiB)

  2023-24 Budget Needs Assessment (2.8 MiB)

  State Assessment for Needs Assessment 23-24 (120.3 KiB)

  2023-24 Budget and Notice of Revenue Neutral Rate Hearing (131.1 KiB)

  23-24 Budget at a Glance (795.8 KiB)

  23-24 Form 150 (116.3 KiB)

  23-24 Exceeding the Revenue Nuetral Rate (39.6 KiB)

2022/23 Budget

  2022 Form 150 (114.2 KiB)

  2022-23 Budget at a Glance (4.1 MiB)

  Revenue Neutral Rate 2022-23 (83.4 KiB)

  Notice of Hearing 2022-23 Budget (132.0 KiB)

  2022-23 Budget Needs Assessment (138.8 KiB)

  State Assessment for Needs Assessment 22-23 (95.8 KiB)

  Notice of Hearing on Amending the 22-23 Budget (19.7 KiB)

2021/22 Budget

  USD 348 Budget 2021/22 (5.5 MiB)

  Budget at a Glance (11.6 MiB)

  Code_99.pdf (81.5 KiB)

  Form_150.pdf (128.1 KiB)

  Cash_Balances_July_1_2021.pdf (70.0 KiB)

2020/21 Budget

  Budget Summary (5.1 MiB)

  USD 348 Budget 2020/21 (5.3 MiB)

  Budget at a Glance (7.7 MiB)

  Code 99 (137.0 KiB)

  Form 150 (112.2 KiB)

Prior Year Budgets

  USD 348 Budget 2019/20 (3.0 MiB)

  USD 348 Budget 2018/19 (2.9 MiB)

  USD 348 Budget 2017/18 (2.7 MiB)

  USD 348 Budget 2016/17 (5.2 MiB)